Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Netkorzo Online Kft. (2081 Piliscsaba, Béla király útja 87.; Asz: 22774963-2-13; Cg. 13-09-139270) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Referencia Térkép használatára vonatkozó feltételeket. A Netkorzo Online Kft. (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a SZOLGÁLTATÓ rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Referencia Térkép felülete és a SZOLGÁLTATÓ által küldött elektronikus levél tartalmazhatja.
 A Felhasználó webáruházon keresztüli vásárlásával a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között, mely elektronikus formában kerül megkötésre, és a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásba foglaltnak tekintendő.
A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.
Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
A SZOLGÁLTATÓ rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://www.referenciaterkep.hu/setting/aszf. A szerződés nyelve magyar.
 
Tárhely Szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: 
cégnév: Servergarden Kft.
székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.
cégjegyzékszám 01 09 186097
adószám: 24855608-2-41
közösségi adószám: HU24855608


 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
SZOLGÁLTATÓ a Felhasználó részére Referencia térkép rendszert biztosít (továbbiakban Referencia térkép), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.
 
A SZOLGÁLTATÓ által működtetett online Referencia térkép felhasználási joga azon jogképes és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a SZOLGÁLTATÓ weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy
 
18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
gazdálkodó szervezet képviselője;
és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
 
A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SZOLGÁLTATÓ, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a SZOLGÁLTATÁS online felhasználásából kizárni.

Az adatok kezelését különálló adatvédelmi szabályzat rögzíti, amely elérhető a https://referenciaterkep.hu/setting/privacy-statement oldalon. 
 
2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.
 
3. DÍJAK
3.1. DÍJAK ÉS A FIZETÉS MÓDJA
A SZOLGÁLTATÁS díja két részből tevődik össze:
Egyszeri beállítási és licenc díj
Rendszeres szolgáltatási díj
Amennyiben Felhasználó a weboldalon az erre kialakított menüpont segítségével, a Megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy SZOLGÁLTATÓ a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre.
 
Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti SZOLGÁLTATÓ számára. A befizetett összeget SZOLGÁLTATÓ tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.
 
A fizetés banki átutalással történhet. A már befizetett előfizetési díjak SZOLGÁLTATÓ által nem visszatéríthetőek.
 
A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül SZOLGÁLTATÓ az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja Referencia térképet és emailben kiküldi az adminisztráció felületre való belépéshez szükséges adatokat. Az éles előfizetői időszak kezdete a belépési adatok kiküldésének napja.
 
Amennyiben SZOLGÁLTATÓ az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható Referencia térkép funkciókat határozzák meg, SZOLGÁLTATÓ honlapján tekinthetők meg. SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.
 
Banki átutalás esetén SZOLGÁLTATÓ a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles SZOLGÁLTATÓ bankszámlájára átutalni. SZOLGÁLTATÓ az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.
 
A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi SZOLGÁLTATÓ számlájára. SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást
 
SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. SZOLGÁLTATÓ bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.
 
3.2. ELŐFIZETŐI CSOMAGOK
A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://referenciaterkep.hu/#arak címen. SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.
Minden előfizetői csomagra vonatkoznak az alábbi szolgáltatások:

  • Egyedi webcímen elérhető térkép
  • Saját köszöntő oldal
  • Egyszerű adminisztrációs felület
  • Email support
  • Videó segédletek a feltöltéshez
  • Szerver tárhely
  • Biztonsági mentés
  • Https biztonsági tanúsítvány

 

BASIC Csomag - éves

Ára: 
39 900 Ft + Áfa/év előfizetési díj, valamint
Egyszeri beállítási és licencdíj: ingyenes

Tartalma:
1 db egyedi webcímű Referencia Térkép
2 db kategória
Egyedi térkép jelölők
Maximum 10 referencia
Refernciák Facebook megosztása
Korlátlan számú kép

 

BASIC Csomag - havi

Ára: 
3900 Ft + Áfa/hó előfizetési díj, valamint
Egyszeri beállítási és licencdíj: ingyenes

Tartalma:
1 db egyedi webcímű Referencia Térkép
2 db kategória
Egyedi térkép jelölők
Maximum 10 referencia
Refernciák Facebook megosztása
Korlátlan számú kép


OPTIMUM Csomag - éves

Ára: 
64 900 Ft + Áfa/év előfizetési díj, valamint
Egyszeri beállítási és licencdíj: ingyenes

Tartalma:
1 db egyedi webcímű Referencia Térkép
Korlátlan számú kategória
Egyedi térkép jelölők
Korlátlan számú referencia
Refernciák Facebook megosztása
Korlátlan számú kép
Címkézés
Ajánlás ismerősöknek funkció
Ügyfel vélemény megjelenítése

 

OPTIMUM Csomag - havi

Ára: 
6400 Ft + Áfa/hó előfizetési díj, valamint
Egyszeri beállítási és licencdíj: ingyenes

Tartalma:
1 db egyedi webcímű Referencia Térkép
Korlátlan számú kategória
Egyedi térkép jelölők
Korlátlan számú referencia
Refernciák Facebook megosztása
Korlátlan számú kép
Címkézés
Ajánlás ismerősöknek funkció
Ügyfel vélemény megjelenítése

 

PRÉMIUM Csomag - éves

Ára: 
79 900 Ft + Áfa/év előfizetési díj, valamint
Egyszeri beállítási és licencdíj: ingyenes
Tartalma:
1 db egyedi webcímű Referencia Térkép
Korlátlan számú kategória
Egyedi térkép jelölők
Korlátlan számú referencia
Refernciák Facebook megosztása
Korlátlan számú kép
Címkézés
Ajánlás ismerősöknek funkció
Ügyfel vélemény megjelenítése
“Én is szeretnék ilyet” funkció
Személyesen is megtekinthető referencia
Referencia Manager


PRÉMIUM Csomag - havi

Ára: 
7900 Ft + Áfa/hó előfizetési díj, valamint
Egyszeri beállítási és licencdíj: ingyenes

Tartalma:
1 db egyedi webcímű Referencia Térkép
Korlátlan számú kategória
Egyedi térkép jelölők
Korlátlan számú referencia
Refernciák Facebook megosztása
Korlátlan számú kép
Címkézés
Ajánlás ismerősöknek funkció
Ügyfel vélemény megjelenítése
“Én is szeretnék ilyet” funkció
Személyesen is megtekinthető referencia
Referencia Manager

 

Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja egyedi árajánlat adásának lehetőségét az egyszeri beállítás és licenszdíj vonatkozásában valamennyi csomag ajánlat esetében.


4. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
SZOLGÁLTATÓ Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Referencia térkép jelen ÁSZF szerint meghatározott módon a felhasználási jogát.
 
Amennyiben SZOLGÁLTATÓ Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - SZOLGÁLTATÓ felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy SZOLGÁLTATÓ köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.
 
Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt SZOLGÁLTATÓ - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, SZOLGÁLTATÓ köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.
 
SZOLGÁLTATÓ köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség SZOLGÁLTATÓ-t terheli.
 
SZOLGÁLTATÓ a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. SZOLGÁLTATÓ szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.
 
SZOLGÁLTATÓ jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.
 
SZOLGÁLTATÓ jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.
 
Teljesítés során SZOLGÁLTATÓ alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:
 
Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
SZOLGÁLTATÓ gondoskodik róla, hogy alvállalkozója SZOLGÁLTATÓ által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
Jelen szerződés teljesítése során SZOLGÁLTATÓ-nak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
 
5. FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
Felhasználó köteles SZOLGÁLTATÓ szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítésért járó díjat SZOLGÁLTATÓ-nak megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést SZOLGÁLTATÓ részére biztosítani.
 
Felhasználóhoz tartozó Referencia térképben megtalálható projektek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. SZOLGÁLTATÓ a Felhasználó regisztrált Referencia térképében zajló kommunikációs és egyéb folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a látogatóval.. A Referencia térképen található információk valódiságával kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a Referencia térkép látogatója, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.
 
Felhasználó köteles minden, a Referencia térkép üzemeltetéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, kommunikációs és egyéb tevékenységek ) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat SZOLGÁLTATÓ felé 5 munkanapon belül jelezni. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén SZOLGÁLTATÓ-nak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.
 
Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. SZOLGÁLTATÓ nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. SZOLGÁLTATÓ jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.
 
Felhasználó elfogadja, hogy a Facebook Messenger platformon keresztül működő chatbot szolgáltatás működését a Facebook határozza meg és a működés keretein (technikai paramétereken, felhasználási szabályokon, stb.) egyoldalúan bármikor változtathat. Ha a Facebook által történt változtatás következtében a Referencia térkép chatbot szolgáltatása ideiglenesen, vagy véglegesen működésképtelen lesz, az a SZOLGÁLTATÓNAK nem felróható. A SZOLGÁLTTÓ nem tartozik Felelősséggel, vagy bármilyen díj visszatérítésével sem egészben, sem részben ilyen esetben.
 
Felhasználó jelszavának biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért SZOLGÁLTATÓ semmilyen felelősséget nem vállal.
Karbantartási célból SZOLGÁLTATÓ üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Referencia térképébe bejelentkezni.
Felhasználó a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre SZOLGÁLTATÓ kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a SZOLGÁLTATÓ kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.
 
A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A SZOLGÁLTATÓ kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.
 
A Felhasználó által saját Felhasználói térképének látogatói felé tanúsított magatartásért a SZOLGÁLTATÓ felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.
 
6. HARDWARE ÉS SZOFTVER FELTÉTELEK BEMUTATÁSA
A Referencia térkép SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
SZOLGÁLTATÓ a Referencia térképet az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem SZOLGÁLTATÓ tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.
 
Bejelentkezés feltételei a következők:
 
Szélessávú Internet kapcsolat;
Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.
Munkavégzés feltételei a következők:
 
Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, SZOLGÁLTATÓ felé lejárt tartozása nincs.
Támogatott böngészők, és azok verziói:
 
Mozilla Firefox legfrissebb verzió
Google Chrome legfrissebb verzió
Microsoft Edge 21+
Apple Safari legfrissebb verzió
Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a SZOLGÁLTATÓ nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.
 
7. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÓ garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ nem teljesíti a 99,9%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.
 
8. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Felhasználó és SZOLGÁLTATÓ közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@referenciaterkep.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.
 
Hibajelentésre az info@referenciaterkep.hu címre küldött elektronikus levél használható. Hibabejelentés esetén a levélnek tartalmaznia kell a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.
 
SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a SZOLGÁLTATÓ iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

 

Probléma súlya

Válaszidő

Meghatározás

1 (Nagyon fontos)

4 óra

Referencia térképben valamely alap funkció nem működik, emiatt a látogató hibába ütközik

2 (Fontos)

16 óra

Valamely Referencia térkép extra funkció nem működik, és ez a látogatók számára is gondot jelent

3 (Általános)

5 nap

Valamely külső szolgáltatás felhasználók által nem látható Referencia térkép Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Referencia térkép használatát nem akadályozza

 
9. VIS MAIOR
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, embargó stb.
 
10. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI
Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet.
 
A felmondás után a Referencia térkép az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 90 nappal a Referencia térkép minden adata törlődik. Felhasználó külön díjazás ellenében kérheti 90 napig adatainak megőrzését. Ebben az esetben a Referencia térkép visszaállítás után a régi adatokkal és minden beállítással újra használható, a régen feltöltött projektek és módosítások nem vesznek el. Így a Felhasználó egy negyedéven belül folytathatja gond nélkül a szolgáltatás használatát. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a Referencia térkép törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.
 
SZOLGÁLTATÓ azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
 
Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
60 napot meghaladó vis maior esete.
Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet.
 
SZOLGÁLTATÓ jogosult Felhasználó Referencia térképének működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a Referencia térképet törölni az alábbi indokokkal:
 
Felhasználó Referencia térképében törvénybe, jogszabályba ütköző információkat, adtokat tüntet fel.
Számlatartozás15 napon túli fennállása esetén.
Felhasználó Referencia térképe felületén nem valós adatokat jelenít meg.
Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
Kártékony programkód használata esetén.
Tömeges - az adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
Bármilyen, a SZOLGÁLTATÓ vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
Bármilyen, a SZOLGÁLTATÓ vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.
Amennyiben SZOLGÁLTATÓ a fenti okokból kifolyólag Felhasználó Referencia térképét törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, Referencia térképe tartalmát SZOLGÁLTATÓ-tól nem követelheti.
 
Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,
 
ha SZOLGÁLTATÓ anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.
Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját SZOLGÁLTATÓ-tól követelheti.
 
11. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
11.1. Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban vagy írásban, a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
11.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
11.3. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén, vagy amennyiben a vita nem rendeződik az Eladóval történt egyeztetés során, panaszával bírósági eljárás kezdeményezhet, illetve hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
11.3.1.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 
A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségeit az a következő linken érheti eL. http://jarasinfo.gov.hu/
Panasza esetén lehetősége van a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
(Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. )

 

Baranya Megyei Békéltető Testület    7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.    kerelem@baranyabekeltetes.hu  info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület     6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.     bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület    5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.     bekeltetes@bmkik.hu bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület     3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.    bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület     1016 Budapest, Krisztina krt. 99.    bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület    6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.    info@csmkik.hu

 Fejér Megyei Békéltető Testület    8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.    fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület    9021 Győr, Szent István út 10/a.    bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület     4025 Debrecen, Petőfi tér 10.     bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület     3300 Eger, Faiskola út 15.    bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület    5000 Szolnok, Verseghy park 8.    bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület    2800 Tatabánya, Fő tér 36.    bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület    3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a    nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület    1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.    pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület    7400 Kaposvár, Anna utca 6.    skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület    4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.    bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület    7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.    kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület    9700 Szombathely, Honvéd tér 2.    vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület    8200 Veszprém, Budapest u. 3.    info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület    8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.    zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Felhasználó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Az Felhasználót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítésre írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


11.3.2.     Online vitarendezési platform:
Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.  
Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. 
Tájékoztatjuk, hogy az online vitarendezési platformon keresztüli eljárást csak akkor veheti igénybe, ha vitáját első alkalommal próbálja peren kívül rendezni az Eladóval, továbbá peres eljárást nem indított igénye érvényesítése iránt.
Szolgáltató nem köteles elfogadni a platformon keresztül történő ügyintézést, így elutasíthatja az így benyújtott panaszt. 

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://referenciaterkep.hu/setting/privacy-statement
SZOLGÁLTATÓ-nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A Szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket felek egymás között egyeztetéssel kívánják megoldani, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha az egyeztetés 45 napig sikertelen volt. 
Amennyiben erre sor kerül, Felek megállapodnak - hatáskörtől függően - a Fővárosi Bíróság vagy a PestBudai Központi Kerületi Bíróság, és a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességében.
 

Kelt: Budapest, 2024. február 3.
Hatályba lépés dátuma: 2024. február 3